Lähetystyö

Espoon Helluntaiseurakunnan lähetystyö pohjautuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn: “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun asti.” (Matt. 28:18–20).

Seurakunnan lähetystyöntekijät

Veikko ja Ulla Nuoraho

ISRAEL

Nuorahot toimivat King of Kings -seura­kunnassa Jerusalemissa. Veikolla on vastuu­alueinaan sosi­aalinen avustus­työ sekä pasto­­raalinen tuki seurakunta­laisille ja työn­tekijöille. Ullan vastuu­alueina on naisten työ, sielun­hoito sekä opetus­lapseus­koulu.

 

Taneli ja Rie Sinivirta

JAPANI

Taneli ja Rie Sinivirta toimivat Japanin Kiotossa. Heillä on näkynä perustaa uusia seurakuntia paikallisten kumppani­seura­kuntien kanssa. Kioton seura­kunnan kanssa on nyt aloitettu Kyoto Net Church tavoitta­maan Kioton uutta suku­polvea.

Lue Sinivirtojen blogia

Daniel, Sirkku ja lapset

LÄHI-ITÄ

Daniel, Sirkku ja lapset asuvat Lähi-idässä ja toimivat erityistehtävissä Lähi-idässä, Keski-Aasiassa ja Itä-Afrikassa.

Anne Kuosmanen

PERMIN KOMIN PIIRIKUNTA, VENÄJÄ

Anne Kuosmanen tekee raama­tun­­käännös­työtä Venä­jällä Permin Komin piiri­­kunnassa suo­men­­su­kuisten komi­permjak­kien pa­rissa. Kään­nös­projekti on Raamatun­käännös­insti­tuutin (RKI) organi­soima. Työn alla on nyt koko Uusi testamentti, jonka odo­tetaan valmis­tuvan vuonna 2018. Annen tehtävänä on tarkastaa käännös­teks­tin sisältö alku­tekstin mukai­sesti, työs­tää sitä yhdes­sä käännös­­ryhmän kanssa ja ohjata kään­­nös­projektin kansal­lisia työn­tekijöitä.

Jarmo ja Merja Palomäki

SAKSA

Merja ja Jarmo Palomäki ovat toimi­neet vuodes­ta 1993 Greifswaldissa Sak­sassa. Työn tavoit­teena on seura­kun­nan perus­ta­minen ja sen hen­gelli­nen avus­taminen. Käy­tännön teh­tävinä on saar­naa­minen ja ylistys­ryhmä (Jarmo) sekä ko­kous­ten joh­tami­nen ja rukous­palvelu (Merja).

Seija Meinander

PAPUA UUSI-GUINEA

Seija Meinander palasi kotimaahan Papua-Uusi-Guineasta elokuussa 2016 ja jäi eläkkeelle. Hän auttaa kotimaasta käsin uriminkielisen Uuden testamentin käännösprojektissa valmistellen käännöstä tulevaa ladontaa ja taittoa varten. Urimin kielen puhujat asuvat Papua-Uuden-Guinean Itä-Sepikin läänissä, ja heitä on noin 6000. Seija käänsi yhdessä paikallisen tiiminsä kanssa kuusi Uuden testamentin kirjaa saman kielen eri murteelle vuosina 2005-2016. Seija on lähetysurallaan myös opettanut sekä suomalaisia että kansainvälisiä lähetyslapsia.

Tanja Hann

ROMANIA

X