Lähetystyö

Espoon Helluntaiseurakunnan lähetystyö pohjautuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn: “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun asti.” (Matt. 28:18–20).

Seurakunnan lähetystyöntekijät

Veikko ja Ulla Nuoraho

ISRAEL

Ulla ja Veikko ovat teltantekijöinä Israelissa ja palvelevat King of King’s seurakunnassa.

Daniel, Sirkku ja lapset

LÄHI-ITÄ

Daniel, Sirkku ja lapset asuvat Lähi-idässä ja toimivat erityistehtävissä Lähi-idässä, Keski-Aasiassa ja Itä-Afrikassa.

Anne Kuosmanen

PERMIN KOMIN PIIRIKUNTA, VENÄJÄ

Anne Kuosmanen tekee raama­tun­­käännös­työtä Venä­jällä Permin Komin piiri­­kunnassa suo­men­­su­kuisten komi­permjak­kien pa­rissa. Kään­nös­projekti on Raamatun­käännös­insti­tuutin (RKI) organi­soima. Työn alla on nyt koko Uusi testamentti, jonka odo­tetaan valmis­tuvan vuonna 2018. Annen tehtävänä on tarkastaa käännös­teks­tin sisältö alku­tekstin mukai­sesti, työs­tää sitä yhdes­sä käännös­­ryhmän kanssa ja ohjata kään­­nös­projektin kansal­lisia työn­tekijöitä.

Jarmo ja Merja Palomäki

SAKSA

Merja ja Jarmo Palomäki ovat toimi­neet vuodes­ta 1993 Greifswaldissa Sak­sassa. Työn tavoit­teena on seura­kun­nan perus­ta­minen ja sen hen­gelli­nen avus­taminen. Käy­tännön teh­tävinä on saar­naa­minen ja ylistys­ryhmä (Jarmo) sekä ko­kous­ten joh­tami­nen ja rukous­palvelu (Merja).

Seija Meinander

PAPUA UUSI-GUINEA

Seija on mukana papuauusiguinealaisen urimin kielen raamatunkäännösprojektissa teknisenä neuvonantajana erityisesti Paratext-käännösohjelman käytön tukijana. Hän toimii myös Sepikin alueen aluejohtajana hoitaen käännöstiimien hallinnollisia asioita.

Tanja Hann

ROMANIA

Marjo ja Esko Syrjäläinen

KENIA

Esko toimii Fida Internationalin Kenian maaohjelman neuvonantajana. Tehtävänä on tukea Kenian tiimin työskentelyä. Marjon ja Eskon kuulumisia voi lukea blogista, jonka osoite on eskoster.blogspot.com.

Lue Syrjäläisten blogia

X